Warunki użytkowania

Zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI-CE) BALKANICA DISTRAL OOD informuje, że jest właścicielem strony internetowej www.balkanica.bg. Zgodnie z wymogiem art. 10 wyżej wymienionej ustawy, BALKANICA DISTRAL OOD informuje o następujących normach:

Właścicielem tej strony internetowej jest BALKANICA DISTRAL OOD, z CIF BG203352425 i siedzibą w 13 Ostromila Str., 4004 Plovdiv - Bulgaria. Adres e-mail kontaktu z firmą to: info@balkanica.bg.

Informujemy również, że w celu złożenia zamówienia na nasze produkty nastąpi przekierowanie http://b2b.balkanicadistral.net:8081/login.aspx?lang=pl.

UŻYTKOWNIK I ZASADY UŻYTKOWANIA

Nawigacja, dostęp i korzystanie ze strony internetowej BALKANICA DISTRAL OOD nadaje warunki uzytkownikowi, który akceptuje, poprzez przeglądanie strony internetowej BALKANICA DISTRAL OOD, wszystkie warunki użytkowania ustanowione tutaj, bez wyjątku dla aplikacji odpowiednich przepisów obowiązujących zgodnie z prawem, w zależności od przypadku.

Strona internetowa BALKANICA DISTRAL OOD zapewnia dużą różnorodność informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Ta odpowiedzialność obejmuje:

  • Prawdziwość i legalność informacji dostarczonych przez użytkownika w formularzach udostępnianych przez BALKANICA DISTRAL OOD w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez stronę internetową.
  • Wykorzystywanie informacji, usług i danych oferowanych przez BALKANICA DISTRAL OOD wbrew postanowieniom niniejszych warunków, Ustawy, zasad moralnych, dobrych obyczajów lub porządku publicznego, lub które mogą w inny sposób oznaczać uszkodzenie praw osób trzecich lub samo funkcjonowanie strony internetowej.

POLITYKA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH I ROZSZERZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

BALKANICA DISTRAL OOD nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków ustanowionych na swojej stronie internetowej i oświadcza, że ​​w żadnym przypadku nie będzie badać ani kontrolować treści innych witryn sieci. Jak również, nie gwarantuje technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności stron z zewnątrz, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków.

BALKANICA DISTRAL OOD oświadcza, że ​​podjęła wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć szkód dla użytkowników swojej strony internetowej, które mogą wynikać z przeglądania jej strony internetowej. W związku z tym BALKANICA DISTRAL OOD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponosić użytkownik podczas korzystania z Internetu.

MODYFIKACJE

BALKANICA DISTRAL OOD zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości strony internetowej, jak i warunków jej użytkowania. Takie modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej w jakikolwiek sposób dopuszczalny przez prawo i obowiązują w czasie ich publikacji na stronie internetowej i do czasu ich następnej modyfikacji.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych, informujemy, że Twoje dane zostaną włączone do systemu przetwarzania będącego własnością BALKANICA DISTRAL OOD z CIF BG203352425 i siedzibą w 13 Ostromila Str., 4004 Plovdiv - Bulgaria, w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między obydwiema stronami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BALKANICA DISTRAL OOD informuje, że dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do przestrzegania wskazanych powyżej zasad.

Dopóki nie poinformujesz nas o zmianach, rozumiemy, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach i że mamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach.

BALKANICA DISTRAL OOD informuje, że przystąpi do traktowania danych w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, odpowiedni, stosowny, ograniczony, dokładny i zaktualizowany. Dlatego BALKANICA DISTRAL OOD zobowiązuje się do podjęcia wszelkich rozsądnych środków, aby zostały one wyeliminowane lub naprawione bezzwłocznie, gdy są nieodpowiednie.

Zgodnie z prawami przyznanymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia traktowania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także zgody udzielonej na ich traktowanie, kierując swoją prośbę na adres pocztowy wskazany powyżej lub na adres e-mail info@balkanica.bg.

Możesz skontaktować się z właściwym Organem Kontrolnym, aby przedstawić roszczenie, które uznasz za właściwe.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

BALKANICA DISTRAL OOD samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów w niej zawartych (tytułu, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub teksty, znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór używanych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), będące własnością BALKANICA DISTRAL OOD. Będą zatem dziełami chronionymi jako własność intelektualna przez bułgarski system prawny, mającymi zastosowanie zarówno do bułgarskie, jak i europejskich przepisów w tej dziedzinie, jak również do międzynarodowych traktatów dotyczących tego tematu i subskrybowanych przez Bułgaria.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami Prawa Własności Intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób, w jaki jest udostępniana całość lub część zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia BALKANICA DISTRAL OOD są wyraźnie zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do BALKANICA DISTRAL OOD. Możesz wizualizować elementy portalu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, modyfikowania, unikania lub manipulowania jakimikolwiek urządzeniami zabezpieczającymi lub systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronach BALKANICA DISTRAL OOD.

DZIAŁANIA PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

BALKANICA DISTRAL OOD zastrzega sobie również prawo do wszczęcia działań cywilnych lub karnych, które uzna za stosowne w przypadku niewłaściwego korzystania z witryny internetowej i treści lub naruszenia warunków.

Relacje między użytkownikiem a dostawcą będą regulowane przepisami obowiązującymi na terytorium Bułgaria. W przypadku jakiegokolwiek sporu, strony mogą poddać swoje spory arbitrażowi lub przejść do jurysdykcji zwykłej, przestrzegając zasad jurysdykcji i kompetencji w tym zakresie. BALKANICA DISTRAL OOD ma swój adres w Bułgaria.